Thành tích nhà trường

Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề

Về học sinh

Năm 2014-2015 Tỷ lệ % 2015-2016 Tỷ lệ % 2016-2017 Tỷ lệ %
 Số lượng 628 100 629 100 626 100
Hoàn thành chương trình lớp học 502 99.6 511 99.8 492 99.8
Hoàn thành chương trình tiểu học 124 100 117 100 133 100
Khen thưởng 422 67.2 446 70.9 395 63.1
HSG cấp trường 89   74   79  
HSG cấp Huyện 44   27   51  
HSG cấp tỉnh 5   6   9  
Thi giao lưu tiếng Việt Giải ba       Giải nhì  
Thi giao lưu tiếng Anh KK       Giải ba  

 Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề

Về giáo viên:

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020
 Các cấp Trường Huyện Tỉnh Trường Huyện Tỉnh Trường Huyện Tỉnh
 GV dạy giỏi 28 3 1 32 3 0 31 3 0
GV chủ nhiệm giỏi 23 0 0 23 2 0 23 2 0
Giaó án điện tử 8 5 0 8 5 0 10 6 0
SKKN 7 3 0 8 5 0 41 3 0
CSTĐCS 3 6 7 3 6 7 3 6 7
UBND huyện khen 5 2 0
UBND tỉnh tặng BK 1 1 1
Chuẩn hiệu trưởng XS: 1 XS: 01 XS: 01
Chuẩn PHT XS: 2 XS: 2 XS: 2
Chuẩn GV Tiểu học XS: 35

K: 2

XS: 35

K: 2

XS: 35

K: 1

Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề:

Tập thể:

Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017
Chi bộ trong sạch vững mạnh Chi bộ trong sạch vững mạnh Chi bộ trong sạch vững mạnh
Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen, đạt đơn vị văn hóa Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng, đạt đơn vị văn hóa Tập thể Lao động tiên tiến được UBND huyện tặng giấy khen, đạt đơn vị văn hóa
Công đoàn vững mạnh xuất sắc Công đoàn vững mạnh Công đoàn vững mạnh
Đoàn thanh niên vững mạnh Đoàn thanh niên vững mạnh Đoàn thanh niên vững mạnh
Đội TNTPHCM được hội đồng đội tỉnh khen thưởng Đội TNTPHCM được hội đồng đội tỉnh khen thưởng Đội TNTPHCM được hội đồng đội huyên khen thưởng

Kết quả đạt được hằng năm như sau:

*Học sinh:

Năm học 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Hoàn thành chương trình lớp học 99,6% 99,7% 99,8% 99,9% 100%
Hoàn thành chương trình tiểu học 100% 100% 100% 100% 100%
Khen thưởng 64% 66,5% 68% 70% 72%
Hiệu suất đào tạo 98,2% 98,4% 98,6% 98,8% 99%
Các cuộc thi Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp tổ chức, ít nhất một cuộc thi đạt 2 giải

 Kết quả đạt được hằng năm như sau:

*Giáo viên:

Năm học 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
 Các cấp Tr H T Tr H T Tr H T Tr H T Tr H T
 Giáo viên dạy giỏi 97% 100% 100% 98% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Giaó viên chủ nhiêm giỏi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Giaó án điện tử 10 5 1 12 6 1 13 7 1 14 8 1 20 10 2
Sáng kiến kinh nghiệm 9 3 0 10 4 0 12 5 1 14 6 1 15 7 1
CSTĐCS 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu
UBND huyện khen 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu 100% theo chỉ tiêu
UBND tỉnh tặng BK 1 1 1 2 2
Chuẩn HT Khuyết HT XS: 01 XS: 01 XS: 01 XS: 01
Chuẩn PHT XS: 02 XS: 02 XS: 02 XS: 02 XS: 02
Chuẩn
GVTH
XS: 97%

K: 03%

XS: 97%

K: 03%

XS: 97%

K: 03%

XS: 97%

K: 03%

XS: 97%

K: 03%

Bồi dưỡng thường xuyên G: 30%

K: 60%

G: 35%

K: 55%

G: 40%

K: 50%

G: 50%

K: 40%

G: 70%

K: 40%

 Kết quả đạt được hằng năm như sau:

*Nhà trường:

Năm học 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Chi bộ TSVM TSVM TSVM TSVM TSVM
Nhà trường Tập thể lao động XS, Đạt đơn vị VH Tập thể lao động XS Đạt đơn vị VH Tập thể lao động XS

Đạt đơn vị VH

Tập thể lao động XS

Đạt đơn vị VH

Tập thể lao động XS Đạt đơn vị VH
Công đoàn Vững mạnh Vững mạnh XS Vững mạnh XS Vững mạnh XS Vững mạnh XS
Đoàn TNCS

HCM

Vững mạnh Vững mạnh XS Vững mạnh XS Vững mạnh XS Vững mạnh XS
Đội TNTP

HCM

Liên đội xuất sắc Liên đội xuất sắc Liên đội xuất sắc Liên đội xuất sắc Liên đội xuất sắc
Tuyển sinh 100% 100% 100% 100% 100%
Duy trì số lượng 100% 100% 100% 100% 100%
Trình độ GV 100% trên chuẩn 100% trên chuẩn 100% trên chuẩn 100% trên chuẩn 100% trên chuẩn
Trường chuẩn QG Đề nghị CN lại mức độ 1 Duy trì mức độ 1 Duy trì mức độ 1 Duy trì mức độ 1 Đề nghị CN mức độ 2