Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 -2025 của trường tiểu học Lê Quý Đôn

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

UBND HUYỆN CƯM’GAR                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74/KHTS-LQĐ              Cư DLiê M’Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2024 – 2025

 

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số:14/KH-PGDĐT huyện Cư Mgar ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Phòng GD&ĐT huyện Cư Mgar về việc huy động trẻ mầm non đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2024 – 2025;

Căn cứ Quyết định số: 2013/QD-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Cư M’gar Về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ mầm non đến trường và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025;

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024 – 2025 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Huy động 100% số trẻ trẻ trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 95% trẻ khuyết tật ra học hòa nhập.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

– Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

– Đảm bảo chỉ tiêu, đúng địa bàn dân cư thuộc phạm vi trường được Ủy ban nhân dân xã phân công quản lý.

  1. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
  2. Hồ sơ tuyển sinh:

– Giấy khai sinh (bản sao, hoặc Trích lục khai sinh);

– Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non (bản gốc, nếu có);

– Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu của trường);

– Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) như: Giấy chứng nhận con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con những người được hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng lao động, con anh hùng quân đội, con hộ nghèo, cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật.

– Thẻ BHYT ( bản photo)

  1. Quy định độ tuổi:

Tất cả những trẻ em sinh năm 2018 trên địa bàn tuyển sinh.

Thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-GDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Thời gian tuyển sinh:

          Đợt 1 : 03 ngày kể từ thứ 2 ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết thứ 4 ngày 03 tháng 7 năm 2024.

          Đợt 2: Sau khi tổng hợp tuyển sinh đợt 1, xem xét lại số lượng tuyển sinh và tình hình cơ sở vật chất của nhà trường. Trường TH Lê Quý Đôn sẽ tuyển sinh bổ sung đợt 2 vào 02 ngày: 01- 02/8/2024.

  1. Địa bàn tuyển sinh: Theo văn bản chỉ đạo của UBND xã Cư DLiê M’Nông.
  2. Quy trình tuyển sinh:

Nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu Phòng Giáo dục và Đào tạo đã giao, xây dựng kế hoạch tuyển sinh và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp năm học 2024-2025, trình UBND xã phê duyệt; thông báo cho phụ huynh về độ tuổi và địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh nhập học cho trẻ đúng quy định.

Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trên phần mềm. Tuyển và lập biên bản tuyển sinh, danh sách học sinh được tuyển; biên bản tuyển sinh phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng;

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI TUYỂN SINH VÀ SAU TRUYỂN SINH:

– Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng;

– Chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, dụng cụ học tập của học sinh; xây dựng cảnh quang, vệ sinh trường lớp.

– Thông báo và công khai danh sách tuyển sinh tại trường sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh.

– Báo cáo kết quả tuyển sinh (theo mẫu) nộp về Phòng GD&ĐT

Nơi nhận:

-PGD&ĐT

– Các Đ/C trong hội đồng tuyển sinh (để thực hiện) ;

– UBND  Xã (để phối hợp thực hiện);

– Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

                 

                   

Lê Thị Hường

Nhà trường yêu cầu các Đ/c trong hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc và đề nghị UBND các xã cùng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt công tác tuyển sinh và huy động trẻ trong độ đến trường 100 %.